Email Doanh Nghiệp

Sử dụng Email Doanh Nghiệp thể hiện sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp bạn
 • E5

  • 5GB Space
  • 5 Địa chỉ Mail
  • 5 Email Forwarder
  • 1 Mail list
  • 0 Park Domain
  •   Web client domain
  • Free SSL
 • E10

  • 10GB Space
  • 10 Địa chỉ Mail
  • 10 Email Forwarder
  • 2 Mail list
  • 0 Park Domain
  •   Web client domain
  • Free SSL
 • E20

  • 20GB Space
  • 20 Địa chỉ Mail
  • 20 Email Forwarder
  • 2 Mail list
  • 0 Park Domain
  •   Web client domain
  • Free SSL
 • E50

  • 50GB Space
  • 50 Địa chỉ Mail
  • 50 Email Forwarder
  • 3 Mail list
  • 0 Park Domain
  •   Web client domain
  • Free SSL
 • E100

  • 100GB Space
  • 100 Địa chỉ Mail
  • 100 Email Forwarder
  • 10 Mail list
  • 2 Park Domain
  •   Web client domain
  • Free SSL
 • E200

  • 200GB Space
  • 200 Địa chỉ Mail
  • 200 Email Forwarder
  • 15 Mail list
  • 3 Park Domain
  •   Web client domain
  • Free SSL
 • E500

  • 500GB Space
  • 500 Địa chỉ Mail
  • 500 Email Forwarder
  • 40 Mail list
  • 7 Park Domain
  •   Web client domain
  • Free SSL